Read previous post:
7 bước để Viết Đặt vấn đề trong bài báo cáo.

Đặt vấn đề (báo cáo vấn đề) là một đoạn viết ngắn thường xuất hiện ở phần mở đầu của...

Close